No Picture

沙田循道衞理中學校友會會刊 2021

August 5, 2021 admin 0

新一期會刊已經出爐!今期有新一任校長張翠儀校長嘅訪問,仲有榮休老師嘅專訪! 沙田循道衞理中學校友會會刊2021 即刻 Subscribe 埋我地的 Facebook 就可以接收最新校友會活動 : https://www.facebook.com/stmcaa

林謝小娟老師榮休訪問

August 2, 2015 admin 0

有「沙循化學天后」之稱的林謝小娟老師(Mrs. Lam)在沙循大家庭任教已經踏入第三十二個年頭,將會在完成今學年後便離開沙循,踏入人生新一頁。Mrs. Lam多年教學,學生眾多,筆者亦是其中一人。今次有幸能夠訪問這位良師益友,感覺分外親切。

洪惜枝老師訪問

August 2, 2015 admin 0

在沙循任教英文科多年的洪惜枝老師,14年來盡心盡力、誨人不倦,為沙循學生留下美善榜樣。如今,洪老師即將離開沙循,開展人生新的一頁,她有什麼感想呢? 沙循又為她帶來怎樣的回憶呢? 以下是一段小小的訪問。

傳統締造者 — 羅兆榮老師

August 2, 2015 admin 0

曾在沙循生活的我們,在任何一個地方都可能會見到他的蹤影,在圖書館裡,在各層的壁報板前,在操場上,都會見到他來去匆匆,一直忙忙碌碌的樣子,他就是羅兆榮老師。羅Sir在沙循內締造了不少傳統,今次小編就舊生們有興趣的傳統邀請羅Sir做了個訪問。

2015年度校友會會刊

July 6, 2015 admin 0

新一期校友會會刊出版啦!今期訪問了羅兆榮老師、洪惜枝老師及林謝小娟老師。3位老師教過的學生多不勝數,其實今年他們要退休了!